Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Syrenka” w Marózie

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna  Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka” w Marózie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej osrodeksyrenka.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-05-02

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu.
 • Zdjęcia, obrazy i grafiki nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  VirtualMedia Agencja Interaktywna
 • E-mail: info@virtualmedia.pl
 • Telefon: 89 542-64-75

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Syrenka” w Marózie
 • Adres: Maróz 5, 11 – 015 Olsztynek
 • E-mail: biuro@osrodeksyrenka.pl
 • Telefon: 89 5139215

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

      Dostępność architektoniczna

Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Syrenka” w Marózie, Maróz 5 11 – 015 Olsztynek

Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka” położony jest na około 2,5 hektarowym  ogrodzonym terenie. Ośrodek podstawową działalność prowadzi w 10 budynkach murowanych i 5 domkach drewnianych.

Do większości budynków prowadzą schody i brak jest pochylni dla osób poruszających się na wózkach.

Główny budynek gdzie znajduje się stołówka oraz biura posiada możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek ten posiada jedną toaletę, do której można wjechać na wózku, jednak brak w niej uchwytów.

Wszystkie budynki Ośrodka nie mają wind, pętli indukcyjnych oraz brak jakichkolwiek informacji głosowych.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Na terenie ośrodka nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa posiada wersję kontrastu czarno – żółty oraz możliwość zmiany wielkości czcionki.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo :

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji ,jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Maróz, Olsztynek

Olsztyn 41min / 45km | Warszawa 2h23min / 181km

Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie

Maróz 5
11-015 Olsztynek
Tel. 89 513 92 15
Tel/fax. 89 519 06 11
recepcja@osrodeksyrenka.pl Sprawdź dojazd

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.